รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย


สสจ ออกสอบสวนโรคไข้เลือดออก ม.10


กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย


ประชาคม โรคไข้เลือดออก ม.10


ออกสอบสวนโรคไข้เลือออก